Salgs- og Leveringsbetingelser for MMOB produkter

Varighed og Opsigelse
Kontrakten er uopsigelig i kontraktens første 12 måneder. Det vil sige, at kontrakten ikke kan opsiges i 12 måneder efter den i kontrakten ”indgået pr. dato” nævnte dato. Efter kontraktens første 12 måneder, kan kontrakten opsiges med 3 måneders skriftlig varsel – dog altid til udgangen af en 12 måneders periode. Ovennævnte betaling refunderes ikke såfremt aftalen ophører, uagtet årsagen til ophør.
Endvidere kan kontrakten ophæves efter almindelig misligholdelsesregler, herunder hvis en af parterne standser sine betalinger, træder i likvidation eller går konkurs. Hvis kunden undlader at indbetale forfaldne beløb, kan MobiKOM ApS vælge at ophæve kontrakten.

Bemærkninger
MobiKOM ApS er berettiget til, at overdrage nærværende aftale til tredjemand således, at denne indtræder som kontraktpart på MobiKOM ApS vegne. MobiKOM ApS er ikke forpligtet af aftalen, såfremt det af udefrakommende årsager ikke længere er muligt, at anvende løsningens funktioner – herunder operatører og hardwareproducenters ændringer og ophør.

Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser
Se vores Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser her.