Salgs- og leveringsbetingelser

 

Her finder du vores salgs- og leveringsbetingelser

Her kan du læse om vores salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Generelt

1.1 – MobiKOM ApS (Følgende benævnt MobiKOM) fungerer som Service Provider, hvilket betyder
at kundens brug af mobiltelefoni og VoIP formidles af MobiKOM. Dette leveres via TDC’s
landsdækkende mobilnetværk samt interconnect. Disse vilkår for aftaler om mobil- og VoIP
abonnement, der udbydes af MobiKOM, kan til enhver tid findes online på www.mobikom.dk under
kundens kundelogin. MobiKOM tager i alle henseender forbehold for tryk- og billedfejl.

1.2 – Aftalen hos MobiKOM giver kunden adgang til følgende: at foretage og modtage samtaler til
slutbrugere på fastnettet og mobilnettet i Danmark, sende sms og mms til såvel danske som
udenlandske mobilnumre og sende og modtage data i Danmark. MobiKOM anser ikke Grønland
eller Færøerne som en del af mobilnettet eller fastnettet i Danmark. Brug af tjenester forudsætter,
at kunden selv er i besiddelse af nødvendigt teleudstyr, eksempelvis en mobiltelefon.

1.3 – MobiKOM forbeholder sig ret til uden varsel at lukke numre, der er under mistanke for ikke at
blive benyttet som abonnement til det aftalen er tiltænkt. Enhver udgift for MobiKOM forbundet
med misbruget vil blive rettet mod kunden med krav om erstatning og vil i ethvert henseende
medføre politianmeldelse.

1.4 – Kunden har mulighed for at anvende tjenesten udlandstelefoni, som bl.a. giver mulighed for at
foretage opkald til udenlandske numre og foretage opkald i udlandet.

1.5 – MobiKOM kræver, at kunden har fast bopæl og fakturaadresse i Danmark.

1.6 – MobiKOM forbeholder sig retten til, at opsige numre der ikke har haft aktivitet i 3 måneder.
Dog vil der blive sendt en påmindelse pr. mail 14 dage, inden MobiKOM opsiger nummeret. Hvis
nummeret ikke tages i brug inden de 14 dage, opsiges nummeret i henhold til gældende regler.
Aktivitet betyder, at der har været udgående trafik på nummeret.

1.7 – Kunden får adgang til et kundelogin på www.mobikom.dk, hvor kunden har adgang til gratis
oplysninger om sit mobilforbrug, jf. pkt. 4.1.

2. Aftalen

2.1 – Aftalen indgås mellem kunden og MobiKOM. Parternes aftale består af foreliggende
abonnementsbetingelser og MobiKOM´s prissætning. Kunden hæfter for ethvert forbrug af ydelser
leveret i henhold til denne aftale. Kun registrerede virksomheder med CVR nummer kan indgå aftale
med MobiKOM.

2.2 – Aftalen indgås ved, at kunden bestiller hos MobiKOM. Det er en forudsætning at kunden har
en e-mailadresse.

2.3 – Ved tilmelding forpligter kunden sig til at overholde MobiKOM abonnementsbetingelser og
samtidig afgiver kunden en række oplysninger. Kundeoplysningerne er bl.a. CVR-nr., navn, adresse
og e-mailadresse. Kunden har pligt til straks at underrette MobiKOM om en eventuel ændring af
adresse eller e-mailadresse. Kunden skal fremsende skriftlig meddelelse herom eller ændre
oplysningerne på kundens personlige side på www.mobikom.dk. Såfremt kunden ikke straks
meddeler MobiKOM dette, er MobiKOM berettiget til at ophæve aftalen, jf. pkt. 11, eller opkræve
gebyr herfor.

2.4 – Hvis kunden, af tekniske årsager, ikke kan blive tilsluttet MobiKOM, eller hvis MobiKOM ikke
ønsker at opretholde aftalen med kunden efter en foretaget kreditvurdering, annulleres aftalen med
øjeblikkelig virkning.

2.5 – Efter tilmelding vil kunden modtage en velkomst e-mail indeholdende login til
www.mobikom.dk. Kunden vil efterfølgende modtaget et simkort til brug for mobiltelefoni via
MobiKOM. Dette velkomstbrev indeholder alle nødvendige informationer for at benytte tjenesten.
Bemærk at velkomstbrevet, ved nummerportering, først bliver afsendt når MobiKOM har modtaget
en dato for flytning.

2.6 – MobiKOM forbeholder sig retten til altid, at kunne sætte et kreditmaksimum, når dette er
begrundet i kundens forhold. Overstiger en kundes udeståender (såvel forfaldne som uforfaldne)
med MobiKOM dette kreditmaksimum, er kunden forpligtet til straks efter anmodning fra MobiKOM
at stille sikkerhed i form af kontant depositum eller tilsvarende. MobiKOM er berettiget til at
indskrænke kundens brug af abonnementet, indtil kundens udestående er nedbragt til under det
satte kreditmaksimum. Stiller kunden ikke med den fornødne sikkerhed, er MobiKOM berettiget til
at opsige aftalen med øjeblikkelig varsel.

2.7 – Kunden accepterer at modtage meddelelser fra MobiKOM via e-mail til den e-mailadresse,
kunden har oplyst. Det er kundens pligt, at informere om den korrekte e-mailadresse, hvorfor
MobiKOM heller ikke kan drages til ansvar for e-mails der ikke er fremkommet. Meddelelser fra
kunden til MobiKOM kan sendes via MobiKOM hjemmeside eller ved almindelig brevpost til
MobiKOM adresse.

2.8 – Hvis mobil simkort anvendes uden for Danmark, gælder MobiKOM priser og vilkår, som er
fastsat for de enkelte services på det pågældende mobilnet. Kunden kan få oplysning om disse
aftaler og priser på www.mobikom.dk, samt ved henvendelse til MobiKOM’s kundeservice.

2.9 – MobiKOM mobiltjenester må ikke benyttes til følgende forhold: SMS/GSM Gateway,
masseafsendelser eller videresalg uden en speciel aftale med MobiKOM.

3. Support

3.1 – MobiKOM skal sørge for at udbedre fejl og andre afbrud inden for rimelig tid, efter at kunden
har anmeldt fejlen. Henvendelse kan ske telefonisk på 70 20 32 72, og afhjælpningen sker hurtigst
muligt indenfor normal åbningstid.

3.2 – Anmelder kunden driftsforstyrrelser, som skyldes forhold der er uden for MobiKOM’s kontrol,
eksempelvis ved fejl hos anden operatør, videregiver MobiKOM denne fejlmelding. MobiKOM er
desuden berettiget til at kræve, at kunden betaler for MobiKOM’s udgifter til fejlsøgningen, ligesom
kunden har pligt til i nødvendigt omfang, at medvirke til fejlsøgning og fejlretning. MobiKOM er
berettiget til at opkræve et gebyr for denne fejlsøgning hvis det skyldes kundens forhold.

3.3 – MobiKOM er berettiget til at afbryde, indskrænke eller kræve ændring af kundens brug af
MobiKOM tjenester, hvis MobiKOM finder det nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige
hensyn.

4. Tjenester og funktioner

4.1 – Regningsspecifikation – Kunden har på sit kundelogin på www.mobikom.dk adgang til en gratis
specificeret regning/forbrugsoversigt. Det vil give kunden en detaljeret liste over sine opkald. Listen
giver oplysninger om dato, klokkeslæt, varighed og pris for samtlige kaldte numre og modtagne
opkald i de tilfælde, hvor kunden skal betale.

4.2 – Forbrugsoplysninger opdateres løbende. Der kan eventuelt forekomme forsinkelser i
opdateringen af de nyligste opkald foretaget i Danmark og længere tid for opkald foretaget i
udlandet.

4.3 – Nummervisning – Kunden har adgang til permanent eller pr. opkald at vælge at blokere for
nummervisning, dette aktiveres på telefonen. Opkald til alarmtjenesten 112 vil aldrig kunne
blokeres for nummervisning. Kunder med udeladt samt hemmeligt nummer skal være opmærksom
på, at ved afsendelse af sms-beskeder samt opkald, vises nummeret hos modtageren.

4.4 – Udenlandstelefoni – kunder der ikke ønsker adgang til udlandstelefoni, kan via kundelogin
fravælge denne tjeneste. Kunder der har fravalgt udenlandstelefoni accepterer, at MobiKOM ikke
kan spærre for at sende sms til udenlandske numre. Ej heller kan der spærres for afsendelse af sms
i det pågældende land hvor kunden befinder sig, selvom kunden har fravalgt udenlandstelefoni.
Ved gentilmelding til udenlandstelefoni, skal telefonen være på et dansk netværk. Såfremt
udlandstelefoni tilmeldes når kunden befinder sig i udlandet, kan MobiKOM ikke garantere at
tilmeldingen vil virke. MobiKOM kan ikke garantere og hæfter dermed ikke for, hvis kunden befinder
sig i udlandet og afsender sms, mms eller anden form for kommunikation, som ikke bliver afsendt.
Årsagen er at dette kan skyldes forhold hos en udenlandsk operatør.
Hvis MobiKOM ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt vurderer, at kundens adgang til
Udlandstelefoni er forbundet med væsentlig kreditrisiko, er MobiKOM uden yderligere varsel
berettiget til at spærre for kundens adgang til udlandstelefoni.

4.5 – En sms kan højest fylde 160 tegn. De fleste telefoner kan sammenkæde sms beskederne, så
det er muligt at skrive længere sms’er. Vær dog opmærksom på, at du kan blive takseret for flere
sms’er hvis beskeden fylder mere end 160 tegn.

4.6 – Leveringsrapporter modtaget pr. sms opkræves ikke. Dette er således en gratis service.

4.7 – Kunden hæfter selv for ubetingede viderestillinger, herunder også til telefonsvareren.

4.8 – Servicen ‘Internet’ på mobilen defineres som et data tillægsabonnement, til et
mobilabonnement. ‘Internet’ giver kunden adgang til internettet. Internet på mobilen fra MobiKOM
leveres via GPRS/EDGE, 3G/Turbo 3G og 4G/LTE netværkene.

4.9 – Internet på mobilen giver kunden, mod betaling af et fast månedligt beløb, et inkluderet
forbrug af data pr. måned. Overskrider kunden det inkluderede forbrug pr. måned, begrænses
kundens dataforbindelse automatisk til 64/64 Kbps måneden ud. Kunden bliver ikke takseret for
ekstra forbrug. Ved overskridelse af det inkluderede forbrug pr. måned, varsles kunden via e-mail.

4.10 – Det frie forbrug omfatter ikke roamet trafik, hvorfor dataforbrug i udlandet vil blive faktureret
til den enhver tid gældende pris for international roaming. Gældende internationale roamingpriser
kan findes på www.mobikom.dk. Ved roaming i andre operatørers netværk kan kunden risikere
markant lavere up- og download hastigheder.

4.11 – Servicen ‘Internet’ på mobilen kan opsiges ved udgangen af den igangværende måned.
Opsigelsen skal ske skriftligt.

 

5. Sikkerhed, simkort og koder

5.1 – Ved indgåelse af aftale med MobiKOM om mobiltelefoni, modtager kunden et brev med et nyt
simkort. Dette brev indeholder en personlig PIN kode, PUK kode samt spærringskode, som skal
opbevares forsvarligt. Spærringskoden skal bruges i forbindelse med spærring af simkort.

5.2 – Når kunden har modtaget simkortet og aftalen er trådt i kraft, sikrer PIN koden, at simkortet
ikke benyttes af andre end den registrerede bruger. Indtastes PIN koden forkert tre gange i træk,
spærres simkortet automatisk, og kan kun genåbnes ved indtastning af PUK koden. Indtastes PUK
koden forkert flere gange i træk, blokeres simkortet permanent, og kunden må bestille et nyt
simkort. MobiKOM opkræver gebyr for bestilling af nyt simkort.

5.3 – Hvis simkortet forsvinder, beskadiges eller en anden person uberettiget får kendskab til PIN
koden, eller hvis kunden har mistanke om, at kortet vil blive misbrugt, skal kunden straks kontakte
MobiKOM med henblik på at få simkortet spærret. Så snart spærringen registreres, medfører dette
en blokering for brug af simkortet. Når simkortet spærres, udsender MobiKOM hurtigst muligt et
nyt simkort indeholdende samme nummer. På www.mobikom.dk kan gebyrerne herfor altid ses.

5.4 – Kunden hæfter selv for tab som følge af andres uberettigede brug af simkortet, med de
begrænsninger, som følge af pkt. 7.7.

5.5 – MobiKOM oplyser ikke, grundet sikkerhedsmæssige årsager, PIN kode eller PUK kode, samt
personlige oplysninger, herunder andre brugeroplysninger telefonisk. MobiKOM fremsender disse
oplysninger til kunden på den oplyste adresse eller den registrerede e-mailadresse.

6. Ændring af abonnementsvilkår og priser

6.1 – De til enhver tid gældende abonnementsvilkår og priser for mobiltjenester fremgår af
MobiKOM’s prisliste på MobiKOM.dk under kundelogin, og kan desuden oplyses ved henvendelse
til kundeservice på telefon 70 20 32 72 eller e-mail mobikom@mobikom.dk.

6.2 – Ændringer af priser og abonnementsvilkår vil blive annonceret på www.mobikom.dk og sendt
til den e-mailadresse, kunden har oplyst. Kunden varsles 30 dage før ændringerne træder i kraft
således, at kunden har mulighed for, at opsige aftalen inden ændringerne træder i kraft. Ændringer
af positiv karakter for kunden, herunder prisnedsættelser, kan ske uden forudgående varsel.

7. Betaling og fakturering

7.1 – MobiKOM er berettiget til at opkræve oprettelses- og ændringsafgift for selve aftalen.
MobiKOM er desuden berettiget til at opkræve oprettelsesafgift for supplerende tjenester og
services.

7.2 – MobiKOM opkræver kunden i forhold til den enhver tid gældende prisliste, som kan findes via
kundens login på www.mobikom.dk.

7.3 – Kundens forbrugsoplysninger opdateres som minimum med et interval på 24 timer. I visse
tilfælde, f.eks. ved roamet opkald eller opkald til særtjenester, kan oplysningerne dog fremkomme
med yderligere forsinkelse.

7.4 – Kunden afregnes via månedlig fakturering. Forbrug faktureres månedligt bagud mens
abonnement afregnes månedligt forud. Kunden har 8 dages betalingsfrist.

7.5 – Hvis kunden ikke betaler efter 2. rykker bliver regningen overgivet til inkasso og kundens
telefoner bliver lukket og MobiKOM forbeholder sig retten til at ophæve aftalen uden varsel.

7.6 – Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester – i form af tjenesteydelser og
varer – via sms, mms eller WAP. Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være busbilletter,
biografbilletter, magasiner, internetkøb, automatkøb, ringetoner, musik, spil,
abonnementsbaserede tjenester eller adgange til indhold på elektroniske medier. Udover
forbrugstaksten for at sende sms/mms og benytte WAP, koster tjenesterne et beløb. Priserne på
tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse. Betaling for tjenesterne opkræves
af MobiKOM på kundens saldo.
Kunden hæfter for betalingen ved køb af de indholdstakserede tjenester, jf. pkt. 2.1. Det gælder
også, hvis kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn. Se pkt. 7.7
for hæftelses- og ansvarsreglerne i Lov om betalingstjenester. For indholdstakserede tjenester, der
leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. ringetoner, vejrudsigter mv., gælder pkt. 5.4. om kundens
hæftelse ved andres uberettigede anvendelse af simkortet som betalingsmiddel.
For indholdstakserede tjenester, der ikke leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. busbilletter,
biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb mv., gælder punkt 5.4. kun, hvis der anvendes
en for kunden personlig kode i forbindelse med købet. Kunden hæfter således ikke for andres
uberettigede anvendelse af simkortet som betalingsmiddel, hvis købet kan gennemføres uden
anvendelse af en sådan personlig kode. Undtaget er dog kundens groft uagtsomme eller forsætlige
adfærd i forbindelse med misbruget.
Ved spørgsmål til eller problemer med de indholdstakserede tjenester, kan kunden henvende sig
til MobiKOM. MobiKOM kan henvise kundens spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold
til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne kan indgives til
MobiKOM, jf. pkt. 15.1.

7.7 – Lov nr. 2710 af 07-12-2021 om betalinger § 100, stk. 1 til 9 (Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden samt Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med lov om betalinger):

§ 100. Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af en betalingstjeneste, medmindre andet følger af stk. 2-5. Betaleren hæfter kun efter stk. 3-5, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår, som følge af at betaleren har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 93.

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 4 og 5, hæfter betaleren med op til375 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt.

Stk. 4. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 5, hæfter betaleren med op til8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis betalerens udbyder godtgør, at den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt, og

1) at betaleren har undladt at underrette betalerens udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet eller den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,

2) at betaleren med forsæt har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 5, eller

3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, når den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt og betalerens udbyder godtgør, at betaleren med forsæt har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Stk. 6. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted,

1) efter at udbyderen har fået underretning om, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret,

2) når det er forårsaget af handlinger, der er foretaget af en udbyders ansatte, agent eller filial eller en enhed, hvortil udbyderens aktiviteter er outsourcet, eller disses passivitet, eller

3) fordi udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 94, stk. 1, nr. 2.

Stk. 7. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis udbyderen ikke kræver stærk kundeautentifikation, medmindre betaleren har handlet svigagtigt. Betalingsmodtageren eller dennes udbyder skal godtgøre de tab, der er påført betalerens udbyder, hvis betalingsmodtageren eller dennes udbyder har undladt at anvende stærk kundeautentifikation. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på tjenester omfattet af § 1, stk. 5, og § 5, nr. 14-16.

Stk. 8. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis tabet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelse af det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument eller den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning ikke kunne opdages af betaleren forud for den uberettigede anvendelse.

Stk. 9. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis betalingsmodtageren vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingstjenesten.

7.8 – Alle mobilnumre, der har været lukket i mere end 3 måneder, forbeholder MobiKOM sig retten til at lukke og opsige. Der laves efterfølgende en opgørelse til kunden.

8. Aftalens overdragelse

8.1 – Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at gensælge MobiKOM’s tjenester.

8.2 – Kunden kan ikke overdrage denne aftale til tredjemand uden MobiKOM’s forudgående
samtykke, hvilket bl.a. betinges af at kunden og en tredjemand underskriver en
overdragelsesfuldmagt. Forinden skal der ske betaling af samtlige udeståender med kunden, samt
at den nye kunde accepterer de gældende betingelser og betaler et evt. overdragelsesgebyr.

9. Nummertildeling og nummerportering

9.1 – Et, hos kunden, eksisterende telefonnummer kan porteres til MobiKOM, forudsat at kunden
ikke allerede har opsagt eller selv opsiger sit abonnement hos den eksisterende operatør. En
nummerportering af kundens eksisterende telefonnummer, kan ikke ske efter det tilhørende
abonnement er blevet opsagt.

9.2 – Vælger kunden, ved oprettelse hos MobiKOM, ikke at portere et eksisterende telefonnummer,
kan kunden vælge et telefonnummer fra MobiKOM’s nummerserie. MobiKOM er berettiget til, af
tekniske eller driftsmæssige grunde, at tildele kunden et nyt telefonnummer. Dette betyder ikke, at
kunden har ret til erstatning eller kompensation af nogen art.

9.3 – MobiKOM garanterer ikke, hvis kunden befinder sig i udlandet den dato hvor
nummerporteringen finder sted, at abonnementet kan aktiveres på det udenlandske netværk.

10. Kundens data og nummeroplysning

10.1 – MobiKOM er forpligtet, i henhold til bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser, til at
videregive de i kundekartoteket registrerede nummeroplysningsdata (telefonnummer, navn og
adresse) til alle, som måtte fremsætte ønske herom (118, Telefonbog og lignende).

10.2 – Nummeroplysningsdata videregives ikke til tredjemand, hvis kunden har valgt
“Skjul oplysninger” ved oprettelse.

10.3 – Ikke offentligt tilgængelige oplysninger om kunden afgivet til eller indhentet af MobiKOM,
behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med fakturering, kreditvurdering af
kunden samt eventuel meddelelse til kreditoplysningsbureauer.

10.4 – Kunden accepterer, at de oplysninger, som kunden har afgivet i forbindelse med oprettelse
af aftalen, indgår i MobiKOM’s kundekartotek, og at disse oplysninger kan behandles i forbindelse
med MobiKOM’s markedsføring af tjenester m.v. over for kunden. Endvidere registreres
telefonnummer til brug for korrekt taksering og opkrævning ved MobiKOM’s services og tjenester.

11. Kundens misligholdelse

11.1 – Misligholder kunden sin aftale, har MobiKOM ret til uden varsel at hæve aftalen og spærre
for services og tjenester. Misligholdelse vurderes ud fra forhold som, at:
a) kunden undlader at betale krediteret forbrug.
b) kunden ikke vedligeholder kundens oplysninger, jf. pkt. 2.3.
c) kunden standser sine betalinger, og viser sig at være erklæret insolvent.
d) kunden ikke opfylder MobiKOM’s krav om sikkerhedsstillelse rettidigt.
e) en kreditvurdering giver MobiKOM formodning om, at kunden ikke er i stand til at betale sine
regninger rettidigt.
f) kunden udøver chikane mod MobiKOM eller mod MobiKOM medarbejdere.
Hvis kunden retter det/de forhold, der gav anledning til en spærring og hvis MobiKOM endnu ikke
har ophævet aftalen, kan kunden mod betaling af et gebyr få genåbnet sin adgang.

11.2 – MobiKOM har ret til, hvis en kunde misligholder en betaling, at foretage en indberetning til
et kreditoplysningsbureau jf. lov om behandling af personoplysninger.

11.3 – Har kunden misligholdt sine betalingsforpligtelser og har MobiKOM efterfølgende opsagt
kundens aftale, er MobiKOM berettiget til at opkræve gammel gæld, før kunden kan indgå ny aftale.

12. Tyverispærring

12.1 – Kunden er forpligtet til at kontakte MobiKOM og anmode om at få sit simkort spærret, så
snart kunden får mistanke om, at telefonen muligvis bliver eller vil blive misbrugt, jf. pkt. 5.3. Kunden
kan på sit velkomstbrev og via sit kundelogin finde vejledning til spærring af simkortet.

13. Opsigelse

13.1 – Kunden kan opsige en abonnementsaftale med MobiKOM med omgående virkning, med
mindre kunden har et produkt med binding. Opsigelsen skal ske fra kundens registrerede e-mail
adresse eller skriftligt.

13.2 – Kunden er ansvarlig og hæfter dermed også for ekstra services i forbindelse med opsigelse
af en abonnementsaftale. Således er det kundens ansvar at opsige/afmelde disse services.

13.3 – Kunden vil ved opsigelse få returneret evt. tilgodehavende ca. 30 dage efter opsigelsen.
Kundens betaling for oprettelsesgebyr og evt. bonus refunderes dog ikke ved almindelig
opsigelse/nummerportering.

13.4 – Ved nummerportering til andet teleselskab samt opsigelse, udbetaler MobiKOM kundens
tilgodehavende via bankoverførsel. MobiKOM er berettiget til at tage et gebyr herfor, i henhold til
gældende prisliste, som fratrækkes tilgodehavende inden udbetaling. Er saldo ved opgørelsen
negativ fremsender MobiKOM en faktura. MobiKOM er berettiget til at opkræve et
opgørelsesgebyr.

14. Ansvar

14.1 – MobiKOM hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes
forhold, der kan henføres til anden operatør. MobiKOM er ej heller erstatningsansvarlig jf.
almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved MobiKOM undladelser.

14.2 – MobiKOM hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav
fra tredjemand eller andet økonomisk konsekvenstab som følge af, at en tjeneste ikke kunne
anvendes som forventet. Ligeledes er MobiKOM ikke ansvarlig for skader og tab, som Kunden måtte
lide grundet opkobling til internettet, herunder virus og download af såkaldte “dial programmer”.
Dette gælder både terminaler og forbrug.

14.3 – MobiKOM er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenester i
forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige
eller driftsmæssige årsager. Dette indebærer også forsinkelser på takseringen. Ligeledes er
MobiKOM ej ansvarlig for tilfælde, hvor tredjemand uberettiget har aflyttet eventuelle samtaler.

14.4 – MobiKOM er fritaget for ansvar, såfremt følgende omstændigheder er gældende og er uden
for MobiKOM’s kontrol. Disse forhold gælder brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer,
myndighedspåbud eller lignende (force majeure) og som MobiKOM ikke med rimelighed kunne
forventes at have taget i betragtning ved abonnementsaftalens indgåelse.

15. Tvister

15.1 – Ved uenighed om abonnementsaftalens overholdelse, herunder om forbruget og den
krævede betaling, kan kunden klage skriftligt til MobiKOM adresse. MobiKOM træffer under
normale omstændigheder afgørelse i klager senest tre måneder efter, at en klage er indgivet. I
specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der dog gå op til seks måneder, før der
foreligger en afgørelse. Tvister kan i øvrigt af alle parter indbringes for de almindelige domstole efter
gældende regler herom.

16. Ikrafttrædelse

16.1 – Disse betingelser træder i kraft den 10. juni 2022.

Salgs- og leveringsbetingelser MMOB

 

1. Varighed og Opsigelse

Kontrakten er uopsigelig i kontraktens første 12 måneder. Det vil sige, at kontrakten ikke kan
opsiges i 12 måneder efter den i kontrakten ”indgået pr. dato” nævnte dato. Efter kontraktens
første 12 måneder, kan kontrakten opsiges med 3 måneders skriftligt varsel – dog altid til
udgangen af en 12 måneders periode. Ovennævnte betaling refunderes ikke såfremt aftalen
ophører, uagtet årsagen til ophør.

Endvidere kan kontrakten ophæves efter almindelige misligholdelsesregler, herunder hvis en af
parterne standser sine betalinger, træder i likvidation eller går konkurs. Hvis kunden undlader at
indbetale forfaldne beløb, kan MobiKOM ApS vælge at ophæve kontrakten.

2. Bemærkninger

MobiKOM ApS er berettiget til at overdrage nærværende aftale til tredjemand således, at denne
indtræder som kontraktpart på MobiKOM ApS vegne. MobiKOM ApS er ikke forpligtet af aftalen,
såfremt det af udefrakommende årsager ikke længere er muligt at anvende løsningens funktioner –
herunder operatører og hardwareproducenters ændringer og ophør.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er
skriftligt aftalt.

2. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig
acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 2 uger fra
tilbuddets dato. Eventuelle udgifter til Tele Danmark for oprettelse af monopol skillepunkt og frikøb
af lokalnet er ikke indeholdt i tilbuddet.

3. Pris

3.1. Alle priser er, hvor andet ikke er angivet, i danske kroner og ekskl. moms. Køber er forpligtet til,
indtil leveringen, at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede
omkostninger for sælger, som følge af ændringer i valutakurser, ændringer eller pålægning af told,
skatter og afgifter, og offentlige gebyrer m.v. af enhver art vedrørende den aftalte leverance.

3.2. Enhver form for installation er ikke inkluderet i prisen, medmindre det udtrykkeligt er skriftligt
angivet.

4. Betaling

4.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt
en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

4.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med
mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til
sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

4.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver
tid værende restgæld fra forfaldsdag med 1,5% pr. påbegyndt måned.

4.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er
skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund
af modfordringer af nogen art.

5. Ejendomsforhold

Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten
til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller
til den, han har transporteret sin ret, jfr. pkt. 11.

6. Levering

6.1. Levering sker på sælgers adresse, uanset om sælger ved egen folk eller ved tredjemand i
henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

6.2. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der
foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales,
betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver
henseende, som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser
overfor sælger.

7. Mangler og reklamation.

7.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig
forretningsbrug kræver. Køber opfordres til at foretage en meget grundig undersøgelse/testning af
batterier, akkumulatorer og krystaller, idet sælger ikke påtager sig noget mangelansvar for sådanne
produkter, med mindre manglen er blevet påberåbt inden 30 dage efter leveringsdatoen.

7.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber inden 14 dage fra leveringsdatoen give sælger
skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller
burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen
gældende.

7.3. Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen overfor sælger, kan
han ikke gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret, påtager sælger sig de
forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte, i et tidsrum af 12 måneder.

7.4. Forandring eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke, fritager sælger for enhver
forpligtelse.

7.5. Reklamationsfristen for akkumulatorer og krystaller er dog kun 30 dage.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1. Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

8.2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftale,
herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

8.3. Sælger påtager sig intet ansvar for forstyrrelser af, eller fra andre radiotjenester som følge af
sælgers produkter. Køber må nøje sætte sig ind i de til enhver tid gældende regler for brug af
radiotjenester.

8.4. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens
opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, herunder arbejdskonflikter hos
andre end sælger og sælgers underleverandør og enhver anden omstændighed.

8.5. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer
omstændigheder som nævnt i pkt. 8.4.

9. Returnering

9.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

9.2. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte, returneres
til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til
sælger i original emballage.

10. Produktansvar

10.1. I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende
sælgers produktansvar.

10.2. Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller
forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for.

10.3. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det
solgte, er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er
fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade
på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som personskade.

10.4. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

10.5. I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er
køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er
begrænset efter de 3 foregående stykker.

10.6. Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke hvis han har gjort sig skyldig i grov
uagtsomhed.

10.7. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette
punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

10.8. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller
voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade,
som påstås forårsaget af det solgte.

11. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til
tredjemand.

12. Værneting

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten, og efter dansk ret.

13. Kulance

I tilfælde af at sælger i enkelte tilfælde beslutter sig for helt eller delvis at give afkald på sine
rettigheder i henhold til nærværende salgs- og leveringsvilkår af kulancemæssige grunde, kan det
ikke tages som udtryk for, at sælger også for fremtidig samhandel med køber har givet afkald herpå.
Salgs- og leveringsvilkårenes bestemmelser vil være gældende i alle tilfælde, hvor sælger ikke
udtrykkeligt på forhånd har ønsket at fravige disse.

14. Forbrugersalg

Ved salg til forbruger er ovenstående bestemmelser kun gældende, såfremt de ikke strider mod
eksisterende ufravigelig forbrugerlovgivning.